Logo
0 ks
za 0,00 EUR
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Úvod
  2. OBCHODNÉ PODMIENKY
OBCHODNÉ PODMIENKY

Obchodná spoločnost AleaSport CZ. s.r.o., IČ 09730761, DIČ CZ09730761, Modřínová 453, 67401, Třebíč, C 120544 vedená na Krajskom súde v Brně

na predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiesteného na internetovej adrese www.c-store.cz1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1.      Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodná spoločnosť AleaSport CZ. s.r.o. , IČ 09730761, DIČ CZ09730761, Modřínová 453, 67401, Třebíč , C 120544 vedená na Krajskom súde v Brně,  (dalej jen „predávajúci“) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (dalej len „kúpna zmluva“) uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.c-store.cz (dalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (dalej len „webové rozhranie obchodu“).

1.2.      Obchodné podmienky sa nevztahujú na prípady, ked osoba, ktorá má v úmysle nakupit tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikatelskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

1.3.      Ustanovenia odchylné od obchodných podmienok je možné dojednat v kupnéj zmluve. Odchylné dojednania v kupné zmluve majú prednost pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4.      Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddelitelnou súčastou kupnej zmluvy. Kupná zmlouva a obchodné podmienky sú vyhotoveny v českom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavriet v českom jazyku.

1.5.      Znenie obchodných podmienok može predávajúci menit či doplňat. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.2. UŽÍVATELSKÝ ÚČET

2.1.      Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke može kupujúci pristupovat do svojho užívatelského rozhrania. Zo svojho uživatelského rozhrania može kupujúci vykonávat objednávanie tovaru (dalej len „užívatelský účet“). Kupujúci može vykonávat objednávanie tovaru aj bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2.      Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzat správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v uživatelskom účte je kupujúci pri akejkolvek ich zmene povinný aktualizovat. Údaje uvedené kupujúcim v užívatelskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3.      Prístup k uživatelskému účtu je zabezpečený uživatelským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávat mlčanlivost ohledom informácií potrebných na prístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4.      Kupujúci nie je  oprávnený umožnit využívanie uživatelského účtu tretím osobám.

2.5.      Predávajúci može zrušiť uživatelský účet, a to najma v prípade, keď kupujúci svoj uživatelský účet dlhšie ako 1 rok nevyužívá, alebo v prípadě, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kupné zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6.      Kupujúci berie na vedomie, že uživateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najma s ohladom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osob.3. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1.      Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je  povinný uzavrieť kupnú zmluvu ohľadom tohoto tovaru. Ustanovení § 1732 odst. 2 občianskeho zákonníka sa nepoužije.

3.2.      Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty nemože byť vrátený obvyklou poštovou cestou. Ceny tovaru sú uvedene vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kupnú zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

3.3.      Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodáním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, kedy je tovar doručovaný v rámci územia Českej republiky.

3.4.      Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najma informácie o:

3.4.1.    objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

3.4.2.    sposobu úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom sposobe doručenia objednávaného tovaru a

3.4.3.    informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

V prípade uvedenia takej ceny, pri ktorej je zjavné, že sa jedná o chybu v písaní a číslach, nie je táto cena závazná a kúpna zmluva nie je uzavretá.

3.5.      Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „objednat“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v uživateľském účte či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

3.6.      Predávajúci je vždy oprávneny v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokládané náklady na dopravu) požádať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomně či telefonicky).

3.7.      Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

3.8.      Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na ďalku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na ďialku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tiéto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.      Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodáním tovaru poďla kúpnej zmluvy može kupujúci uhradiť predávajúcemu následujúcimi sposobmi:
v hotovosti v prevádzke predávajúceho na adrese Hrotovická 1202/27, Třebíč;
v hotovosti na dobierku v miestě určenom kupujúcim v objednávke;
bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. 2201906692/2010, vedený v společnosti FIO (ďalej len „účet predávajúceho“);
bezhotovostne prostredníctvom platobného systému GOPAY;
bezhotovostne platobnou kartou.

4.2.      Spoločně s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnuté výške. AK nie je uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4.3.      Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.6 obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kupnú cenu tovaru vopred.

4.4.      V prípade platby v hotovosti alebo v případe platby na dobierku je kupná cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 14 dnů od uzavretia kúpnej zmluvy.

4.5.      V prípadě bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradzovať kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je závazok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

4.6.      Predávajúci je oprávnený, najma v prípade, že zo strany kupujúceho nedojde k dodatečnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.6), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 odst. 1 občianskeho zákonníka sa nepoužije.

4.7.      Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

4.8.      AK je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak stanovené všeobecne závaznými právnými predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúcí je platcem dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúcí kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

4.9.      Poďla zákona o evidencii tržeb je predávajúcí povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípadu technického výpadku potom nejneskor do 48 hodin.


5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

5.1.      Kupujúci berie na vedomie, že poďla ustanovenia § 1837 občianského zákonníka, nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktoré bolo upravené poďla priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktoré bolo po dodaní nenávratne zmiešané s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dovodov ho nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich povodní obal.

5.2.      Ak nejde o prípad uvedený v čl. 5.1 obchodných podmienok alebo o iný prípad, kedy nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občianského zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, přičom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodania niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatie poslednej dodávky tovaru.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho či na adresu elektronickej pošty predávajúceho obchod@c-store.cz.

5.3.      V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od počiatku ruší. Tovar musí byť kupujúcim predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, znáša kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.

5.4.     V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to istým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

5.5.     Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.6.     V prípadoch, kedy má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

5.7.      Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takého darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.6. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

6.1.      V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6.2.      Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

6.3.      V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6.4.      Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru av prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade stretnutia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

6.5.      Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.7. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

7.1.      Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb. v znení neskorších predpisov).

7.2.      Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

7.2.1.    má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej,

7.2.2.    sa tovar hodí na účel, ktorý na jeho použitie predávajúci uvádza alebo na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa,

7.2.3.    tovar zodpovedá akosťou alebo prevedením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,

7.2.4.   je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

7.2.5.   tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

7.3.      Ustanovenia uvedené v čl. 7.2 obchodných podmienok sa nepoužijú pri tovare predávanom za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebeniu, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

7.4.      Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne pri spotrebnom tovare v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.

7.5.     Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania.

7.6.     Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace s zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.


8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

8.1.     Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

8.2.      Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) občianskeho zákonníka.

8.3.      Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy obchod@c-store.cz. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

8.4.      K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánska 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

8.5.      Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánska 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21 mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line ao zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

8.6.    Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

8.7.      Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1.      Predávajúci spracováva osobné údaje kupujúceho. Viac informácií na takéto spracovanie nájdete https://1388739759.eshop-rychle.cz/osobni-udaje-informacni-povinnost

 


10. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENIA

10.1.      10.1. Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom.

10.2.      10.2. Voľbou práva podľa tohto článku obchodných podmienok nie je spotrebiteľ zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia právneho poriadku, od ktorých sa nemožno zmluvne odchýliť, a ktoré by sa v prípade neexistencie voľby práva inak použili podľa ustanovení článku 6 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I).

10.3.      10.3. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

10.4.    Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

10.5.      10.5. Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

10.6.     Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie C-Store.cz,  Hrotovická 1202/27, 67401, Třebíč, adresa elektronickej pošty obchod@c-store.cz, telefon 774 458 618.

Darčekový poukaz

Planosť 1 rok, počíta sa od dátumu zakúpenia. Nie je možné vracať peniaze za darčekový poukaz.

 

V Třebíči dňa 4. 1. 2021